Hållbarhet

Hållbarhetsinformation

En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker utgör således en finansiell risk som kan påverka värdet av investeringar över tid. Inverde AB:s (”Bolagets”) investeringsfilosofi bygger på teorin om marknadens effektivitet. Bolaget anser därmed att det nuvarande marknadspriset reflekterar all tillgänglig information om det finansiella instrumentet. Således anser Bolaget att hållbarhetsrisker integreras automatiskt i marknadspriset avseende samtliga finansiella instrument som bolaget erbjuder tjänster i förhållande till. Vidare information finns i Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker, vilken kan erhållas från Bolaget vid begäran.

Med hänsyn till Bolagets ståndpunkt att marknadspriset reflekterar all tillgänglig information om ett finansiellt instrument, beaktar Bolaget inte huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning eller rådgivning. Anledningen till detta är att Bolaget anser att huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer redan har beaktats i marknadens prissättning av ett finansiellt instrument.