Regelverk

Tillstånd

Kategori: Värdepappersbolag

Organisationsnummer: 559359-3881

FI institutsnummer: 67505

Finansinspektionen har givit Inverde AB, org. nr. 559359-3881, tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden(”LVM”)
  • Utförande av order på kunders uppdrag enligt 2 kap. 1 § p. 2 LVM
  • Portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § p. 4 LVM
  • Investeringsrådgivning enligt 2 kap. 1 § p. 5 LVM

Ersättningspolicy

Bolaget anser att hållbarhetsriskerna avseende en viss investering redan är reflekterade i den aktuella investeringens marknadspris. Den rörliga ersättningen till Riskpåverkande personal ska återspegla en hållbar och riskjusterad prestation samt eventuell prestation utöver vad som krävs för att uppfylla kraven i den anställdes arbetsbeskrivning. Eftersom hållbarhetsrisker är integrerat i marknadspriset, anser Bolaget att hållbarhetsrisker integreras i de anställdas prestation i enlighet med att finansiella kriterier beaktas vid utvärdering av den anställdes prestation.

Klagomål

Om du som kund inte känner dig nöjd kan du kontakta Bolagets klagomålsansvarige via email info@inverde.se. Eventuella klagomål och/eller ersättningsanspråk ska lämnas in skriftligen på svenska. Bolaget ska i enlighet med Bolagets regler handha ett klagomål effektivt, skyndsamt, transparent och utan kostnad för kunden. Bolagets klagomålsansvarige är företagets VD, Göran Ivemark. Alla klagomål handhas i samråd med företagets interna kontrollfunktion för regelefterlevnad.